ALGEMENE VOORWAARDEN VVIN

 

Algemene Voorwaarden VViN

Algemene voorwaarden Vertaalbureau.co hanteert de Algemene Voorwaarden van de VViN, de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland. Deze luiden als volgt: Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “het vertaalbureau” verstaan: Vertaalbureau.co, gevestigd te Nautilusstraat 3, 7821 AG Emmen. Artikel 1 – Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij het vertaalbureau met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst 2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn vrijblijvend. 2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. 2.3 Het vertaalbureau mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde  tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt. 2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van het vertaalbureau binden het vertaalbureau pas nadat het vertaalbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. 2.5 Indien het vertaalbureau er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is het vertaalbureau gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen. Artikel 3 – Wijziging en annulering van opdrachten 3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is het vertaalbureau gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. 3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het vertaalbureau stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan. 3.3 Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan het vertaalbureau de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen. Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten en geheimhouding 4.1 Het vertaalbureau is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde doel van de door het vertaalbureau te vertalen of bewerken tekst(en). 4.2 Het vertaalbureau zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. 4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van het vertaalbureau voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. 4.4 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, indien mogelijk, een inhoudelijke toelichting op de te vertalen tekst te geven en, indien aanwezig, relevante documentatie en terminologie ter beschikking van het vertaalbureau te stellen. Verzending van bedoelde informatie geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Artikel 5 – Leveringstermijn en tijdstip van levering 5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het vertaalbureau constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is het vertaalbureau gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen. 5.2 Bij toerekenbare overschrijding door het vertaalbureau van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. 5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid. 5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het vertaalbureau is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken. 5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met het vertaalbureau verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is. Artikel 6 – Honorarium en betaling 6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij het vertaalbureau geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het vertaalbureau kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden. 6.2 De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 6.3 Het vertaalbureau is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die het vertaalbureau tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan het vertaalbureau bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief. 6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW. 6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door het vertaalbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. 6.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is het vertaalbureau gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Artikel 7 – Reclames en geschillen 7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. 7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en het vertaalbureau om commentaar vraagt en indien het vertaalbureau vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is het vertaalbureau gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien het vertaalbureau zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door het vertaalbureau van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd. 7.4 Indien de klacht gegrond is, is het vertaalbureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen. 7.5 Indien de opdrachtgever en het vertaalbureau niet binnen een redelijke termijn tot een oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen vast te staan het geschil door partijen worden voorgelegd aan de geschillencommissie van de VViN. Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats door een scheidsgerecht, overeenkomstig het Geschillenreglement VViN. Indien de opdrachtgever een geschil wenst te laten beslechten op basis van dit Geschillenreglement, dan is het vertaalbureau verplicht hieraan mee te werken. De Geschillencommissie doet een voor partijen bindende uitspraak. 7.6 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd. Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 8.1 Het vertaalbureau is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Het vertaalbureau is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. 8.2 De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 45.000,– per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen. 8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft het vertaalbureau van iedere aansprakelijkheid. 8.4 De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico’s voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 8.5 Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers. 8.6 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde. 8.7 De opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Artikel 9 – Ontbinding en overmacht 9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Het vertaalbureau kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen. 9.2 Indien het vertaalbureau door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen. 9.3 Indien het vertaalbureau ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten. Artikel 10 – Auteursrecht Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door het vertaalbureau vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens het vertaalbureau met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen. Artikel 11 – Toepasselijk recht 11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en het vertaalbureau is Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen waaromtrent geen bindende uitspraak van de Geschillencommissie van de VViN overeenkomstig artikel 7.5 is verkregen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van het vertaalbureau. Artikel 12 – Deponering en inschrijving 12.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482690. 12.2 De VViN is ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482690. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden. [ Download PDF ]  

General Terms and Conditions VViN

General Terms and Conditions Vertaalbureau.co adheres to the General Terms and Conditions of the VViN, the Association of Translation Agencies in the Netherlands. These are provided below: Definition In these General Terms and Conditions ‘the Translation Company’ shall be understood to mean: Vertaalbureau.co, located at the Nautilusstraat 3, 7821 AG Emmen. Article 1 – General These General Terms and Conditions shall govern the legal relationship between the Translation Company and the Client, and shall supersede any (general) terms and conditions of the Client, unless the Translation Company approves the applicability of such terms and conditions in writing. Article 2 – Quotations, conclusion of contracts 2.1 General quotations and estimates provided by the Translation Company shall not entail any commitment. 2.2 The Translation Company may at any time revoke or change prices and dates of delivery quoted if it has not had the opportunity – prior to quoting such details – to view the entire text to be translated or edited. The Client’s oral or written acceptance of the quotation submitted by the Translation Company or, if no quotation is submitted, confirmation by the Translation Company in writing of an order placed by the Client shall constitute a contract. 2.3 The Translation Company may consider as a Client any person or entity that has placed an order with the Translation Company, unless said person or entity explicitly states that they are acting on the instructions, on behalf and at the expense of a third party, whose name and address shall be disclosed to the Translation Company at the same time. 2.4 Agreements made and assurances given by representatives or personnel of the Translation Company shall not be binding upon the Translation Company unless explicitly confirmed by the Translation Company in writing. 2.5 Any reasonable doubt on the part of the Translation Company about the Client’s ability to pay shall entitle the Translation Company to require the Client to provide sufficient security before the Translation Company commences or continues to execute an order. Article 3 – Changes to or cancellation of orders 3.1 Any major changes made by the Client to an order after a contract has been concluded shall entitle the Translation Company either to modify the price and/or the date of delivery agreed or to refuse to execute the order. In the latter case, the Client shall be required to pay for the work already performed, and the provisions stipulated in clause 3.3 shall apply by analogy. 3.2 Cancellation of an order by the Client shall require the Client to pay in full for the work already performed with respect to that order and, where appropriate, to pay compensation on the basis of an hourly rate for time spent on research for that part of the work not performed. The Translation Company shall make the work performed available to the Client at the latter’s request, but shall accept no responsibility for its quality. 3.3 If the Translation Company has earmarked time for executing an order that has been cancelled, it may charge the Client 50% of the agreed price for that part of the work not performed. Article 4 – Execution of orders and non-disclosure clause 4.1 The Translation Company undertakes to carry out orders to the best of its ability, bringing to bear sufficient professional know-how to meet the purpose specified by the Client for the text(s) to be translated or edited by the Translation Company. 4.2 The Translation Company shall keep any information provided by the Client confidential in so far as this is possible in connection with the performance of the contract. The Translation Company shall require its employees to observe this code of confidentiality. However, the Translation Company shall not be liable for any breach of confidentiality by its employees if it can sufficiently demonstrate that it was unable to prevent the same. 4.3 Unless explicitly agreed otherwise, the Translation Company shall be entitled to hire third parties to carry out the order (in full or in part), without prejudice to the Translation Company’s responsibility for the confidential treatment and proper execution of the order. The Translation Company shall require any such third party to observe this code of confidentiality. However, the Translation Company shall not be liable for any breach of confidentiality by such third parties if it can sufficiently demonstrate that it was unable to prevent the same. 4.4 As far as possible, the Client shall honour any request for information by the Translation Company about the content of the text to be translated, as well as requests for relevant documentation and lists of terms if such are available. Such information and documentation shall be dispatched at the Client’s expense and risk. Article 5 – Agreed date and time of delivery 5.1 The agreed date of delivery shall be provisional, unless an explicit written agreement stipulates otherwise. The Translation Company shall notify the Client immediately if it perceives that it will be unable to meet an agreed deadline. 5.2 If a fixed delivery date is specifically agreed in writing and if the Translation Company fails to meet it for reasons other than circumstances beyond its control, and if the Client cannot reasonably be expected to accept any further delay, the Client shall be entitled to cancel the contract unilaterally. In such cases, however, the Translation Company shall not be required to pay any compensation whatsoever. Such cancellation shall not affect the obligation on the part of the Client to pay for the work already performed. 5.3 Delivery shall be deemed to have taken place at the moment when the text is dispatched. The moment when the text is posted, handed to a courier or – if the text is transmitted electronically (by fax, e-mail, modem, FTP etc) – the moment when the medium completes the transmission shall count as the time of dispatch. 5.4 The Client shall do whatever may reasonably be necessary for or conducive to prompt delivery by the Translation Company of work performed under the contract. 5.5 The Client shall do everything in its power to facilitate delivery of the product by the Translation Company under the contract. Any refusal to accept the Translation Company’s product shall constitute default on the part of the Client, and the provisions of clause 6.5 shall apply accordingly, even if no explicit request for acceptance has been made. Article 6 – Prices and payment 6.1 Prices shall generally be based on the Translation Company’s current rate (per hour or per word), unless agreed otherwise. In addition, the Translation Company may charge the Client for any out-of-pocket expenses incurred in the execution of the order. The Translation Company shall be free to charge a minimum rate for each language pair. 6.2 Quoted prices shall apply only to services and products conforming to agreed specifications. 6.3 The Translation Company shall be entitled to raise the agreed price if it is forced to perform more work or incur more costs than might reasonably have been foreseen on conclusion of the contract as a result of having to work with laborious, time-consuming or unclear texts, for example, or faulty files or software supplied by the Client. This list of examples is not exhaustive. 6.4 All prices are quoted exclusive of VAT. 6.5 Payment for products supplied or services rendered under the contract shall be due 30 calendar days after the invoice date (or within such other term as the Translation Company shall set in writing). Payment shall be net and in full – without any discount, set-off or deferral – in the currency invoiced. If payment is not made by the due date, the Client shall be in default – immediately and without notice of default being required – and shall owe the statutory interest due on the invoice amount, plus two percentage points, from the due date until settlement in full. 6.6 In the event of late payment by the Client, the Translation Company is entitled to charge extrajudicial collection costs in accordance with the Netherlands Extrajudicial Collection Costs Decree (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten). Article 7 – Complaints and disputes 7.1 The Client shall be required to notify the Translation Company in writing of any complaints about the product supplied or service rendered by the Translation Company as soon as possible, yet no later than ten working days after the said product is supplied or the said service is rendered. Lodging a complaint shall not release the Client from its payment obligations. 7.2 Should the Client query the accuracy of specific passages of the translation supplied by the Translation Company and ask the Translation Company for its comments, and should the Translation Company subsequently be able to demonstrate that the passages in question are not incorrect, the Translation Company shall be entitled to charge the Client in full for the additional time spent on dealing with the query and for any other expenses incurred in this connection. 7.3 If the Client does not lodge a complaint within the period specified in clause 7.1 above, the Client shall be deemed to have fully accepted the product supplied or the services rendered by the Translation Company, and complaints shall only be considered if the Translation Company at its sole discretion deems such to be expedient. Any changes made by the Translation Company, at the Client’s request, to any part of the translated or edited text shall in no way constitute an acknowledgement on the part of the Translation Company of supplying an inferior product or rendering an inferior service. 7.4 In the case of a valid complaint, the Translation Company shall be allowed a reasonable period of time to improve or substitute the product or service. If the Translation Company in all fairness is unable to make the required improvements or to substitute the product or service, it may grant the Client a discount. 7.5 If the Client and the Translation Company prove unable to settle their dispute amicably within a reasonable period of time, they may refer it to the VViN Arbitration Committee within two months once it has become apparent that no settlement will be reached. The dispute shall then be settled by an arbitral tribunal in accordance with the VViN Arbitration Rules (Geschillenreglement VViN). If the Client wishes to submit a dispute for arbitration on the basis of these Arbitration Rules, the Translation Company shall be required to concur in and assist with this  procedure. The Arbitration Committee’s decision shall be binding on both parties. 7.6 The Client’s right to complain shall lapse if the Client has itself edited or has instructed others to edit the part or parts of the product forming the subject of the complaint, regardless of whether the Client has subsequently supplied the product to a third party or not. Article 8 – Liability and indemnity 8.1 The Translation Company shall exclusively be liable to the Client for any loss or damage directly and demonstrably deriving from shortcomings attributable to the Translation Company. The Translation Company shall under no circumstances be liable for any other forms of loss or damage, such as indirect loss, consequential loss, trading loss, loss caused by delay in performance or loss of profit. 8.2 The Translation Company’s liability shall never exceed the invoice value, exclusive of VAT, of the part of the product or service in question, which part has already been invoiced and/or supplied or rendered. The Translation Company’s liability shall never exceed €45,000 per event or per sequence of related events. 8.3 Ambiguities in the text to be translated shall release the Translation Company from any liability whatsoever. 8.4 The question of whether (the use of) a text to be translated or edited or the translation or edited version of such text, produced by the Translation Company, entails any risk of bodily injury shall be entirely at the Client’s expense and risk. 8.5 No liability whatsoever shall be incurred by the Translation Company in respect of damage to or loss of documents, data or data carriers made available to facilitate performance of the contract. Nor shall any liability be incurred by the Translation Company in respect of any costs incurred and/or any loss or damage sustained as a result of (i) the use of information technology and telecommunications media, (ii) the transport or dispatch of data or data carriers, or (iii) the presence of computer viruses in any files or data carriers supplied by the Translation Company. 8.6 The Client undertakes to indemnify the Translation Company against any claims by third parties deriving from the use of the product supplied or the services rendered. 8.7 The Client similarly undertakes to indemnify the Translation Company against any claims by third parties on account of alleged violation or infringement of property rights, proprietary rights, patent rights, copyrights or any other intellectual property rights in connection with the performance of the contract. Article 9 – Dissolution and force majeure 9.1 If the Client fails to meet its obligations, if the Client is declared insolvent or bankrupt or if a petition is filed for the Client’s compulsory liquidation or bankruptcy, if the Client applies for or obtains a moratorium, if the Client is subject to an arrangement under the debt rescheduling regulations for natural persons or if the Client’s company or business is liquidated, the Translation Company shall have the right, without being required to pay any compensation, to dissolve the contract in whole or in part or to suspend performance of the contract. The Translation Company shall in that case be entitled to demand immediate payment of any outstanding amounts. 9.2 Should the Translation Company prove unable to meet its obligations due to circumstances beyond its control and risk, it shall be entitled to dissolve the contract without being liable to pay any compensation whatsoever. Such circumstances (force majeure) include, but are not limited to: fire, accidents, illness, strikes, riots, war, terrorist attacks, transport restrictions and delays, government measures, disruption of the services of Internet providers, negligence on the part of suppliers or any other circumstances beyond the Translation Company’s control. 9.3 If the Translation Company is compelled by force majeure to discontinue further performance of the contract, it shall retain the right to payment for any work performed up to that moment as well as reimbursement for any costs and out-of-pocket expenses incurred. Article 10 – Copyright Barring explicit agreement in writing to the contrary, the copyright on translations produced by the Translation Company shall devolve upon the Client at such time as the Client meets all its financial and other obligations to the Translation Company in full with respect to the work in question. Article 11 – Governing law 11.1 The legal relationship between the Client and the Translation Company shall be governed by Netherlands law. 11.2 Any disputes in respect of which no binding decision has been given by the VViN Arbitration Committee in accordance with clause 7.5 above shall be submitted for judgment to the competent court at the place where the Translation Company has its office. Article 12 – Registration 12.1 These General Terms and Conditions have been lodged with the Utrecht Chamber of Commerce (file number 40482690). 12.2 The Association of Translation Agencies is listed in the Trade Register of the Utrecht Chamber of Commerce under number 40482690. The original Dutch text of these General Terms and Conditions shall prevail over versions published in any other language. A copy of these General Terms and Conditions will be made available upon request free of charge. [ Download PDF ]

 

 

 

Uw voordelen

Inclusief proeflezen

Moedertaal vertalers

Geen spoed- of minimumtarief

Unieke garantie

Slechts 11 cent per woord